صادرات تخم مرغ به افغانستان در بازار داخلی نگرانی ایجاد نمی‌کند

صادرات تخم مرغ به افغانستان در بازار داخلی نگرانی ایجاد نمی‌کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بازار داخلی و صادرات تخم مرغ تحت کنترل است و صادرات محدود تخم مرغ در بازار داخلی نگرانی ایجاد نمی‌کند.

ادامه‌ی مطلب