سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه گفت:با توجه به سرد شدن هوا و تجمع دام‌ها در آغل ،دامداران برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری گری، توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند.

دامداران توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند / هشدار دامپزشکی در خصوص بیماری گری

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه گفت:با توجه به سرد شدن هوا و تجمع دام‌ها در آغل ،دامداران برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری گری، توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند.

ادامه‌ی مطلب